CONDICIONS GENERALS DE COMPRA

 

1. ÀMBIT DE LES CONDICIONS GENERALS DE COMPRA

Les presents Condicions Generals de Compra (les "Condicions Generals" o les "CGC") juntament, si escau, amb les condicions particulars que puguin establir-se, regularan expressament les relacions sorgides entre la TINTORERIA SEC I MOLL amb NIF: 38099951Z, i amb domicili en Carrer Mataró, 10 de Vic, i els clients que contractin els serveis (el / s "Client / s" o "Usuari / es" i el / s "Servei / s") oferts per TINTORERIA SEC i MOLL mitjançant la botiga en línia disponible a l'apartat Compra online del lloc web www.secimoll.com (el "lloc web").

El referit lloc web és titularitat d'Elisabet Salvadó Feliu, tal com s'indica a l'Avís legal i condicions d'ús, si bé TINTORERIA SEC I MOLL, és el nom comercial amb el qual actua com a venedora en les transaccions dutes a terme a la Botiga online.

Podeu obtenir més informació sobre TINTORERIA SEC I MOLL. a través de la pàgina web www.secimoll.com o enviant un correu electrònic a l'adreça de correu electrònic hola@secimoll.com.

 

2. DESTINATARIS

Els Serveis oferts a la Botiga Online van dirigits, únicament i exclusivament, a (i) persones físiques majors d'edat, emprades en les empreses amb les que la Tintoreria Sec i Moll ha establert prèviament una relació de col·laboració, ja (ii) persones jurídiques amb les que Tintorería-sec i Moll ha establert prèviament una relació de col·laboració, en els dos casos conceptuades com "consumidors" o "usuaris" en el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries ( "Llei de Consumidors i Usuaris"). En conseqüència, no podran adquirir els Productes oferts a través de la Botiga Online, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, menors d'edat.

Es considerarà Usuari la persona registrada en el Lloc Web. Una vegada que l'Usuari faci una comanda ( "Comanda") i completi aquest Comanda, adquirirà la condició de Client.

 

3. ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS DE COMPRA

La realització d'una compra a la Botiga Online requerirà l'acceptació, plena i sense reserves, de les CGC, així com de les condicions particulars que, si escau regeixin l'adquisició, en els següents termes:

Tintoreria Sec i Moll podrà modificar de manera unilateral, en qualsevol moment, les CGC. Per tant, l'Usuari haurà de llegir atentament les Condicions Generals cada vegada que es proposi accedir a la Botiga Online, ja que les mateixes poden patir modificacions.

Les CGC es complementen amb l'Avís Legal i la Política de Privacitat, que hauran de ser acceptades íntegrament pels Usuaris del Lloc Web amb caràcter previ a la realització de la compra i, un cop acceptades, s'entendran incloses en les CGC als efectes legals oportuns.

 

4. SERVEIS I PREUS

Tintoreria Sec i Moll ofereix a través del seu web, només una petita mostra de la totalitat de serveis als que els clients tenen accés a la botiga física.

Els serveis disponibles a través del web són una selecció dels serveis més sol·licitats per els perfils d'usuaris als quals es dirigeix i les empreses amb les quals Tintoreria-sec i Moll col·labora.

De cada un d'aquests serveis seleccionats apareixerà a la pantalla el seu preu i les seves característiques. Tintoreria Sec i Moll li informa que les imatges dels Serveis que l'Usuari podrà visualitzar a la Botiga Online es mostren només als efectes identificatius i descriptius.

Tintoreria Sec i Moll sotmet a les comandes rebudes pel canal web, a un estricte procés de recepció física un cop recollit la comanda dels punts de recollida contractats. En el cas que resultat del procés de recepció, Tintoreria-sec i Moll adverteixi alguna incidència, es posarà en contacte amb el client abans de començar qualsevol tractament, que no començarà fins a tenir el consentiment, si és el cas, del client i propietari de la peça que subjecta la incidència detectada. En cas que la incidència detectada, impedeixi o limiti el tractament que ha estat contractat, Tintoreria-sec i Moll abonarà el cost del tractament al client, pels canals establerts de pagament a la botiga on line.

Tintoreria Sec i Moll garanteix al Client el preu del dia en què es va realitzar la compra, amb independència del dia en què es faci el lliurament, de manera que el Client pugui aprofitar totes les ofertes existents en el moment de realitzar les seves comandes, sense perjudici que, en el moment del lliurament, aquestes ofertes poguessin no estar vigents.

Tintoreria Sec i Moll li informa que totes preus mostrats a la Botiga Online inclouen l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) aplicable.

Tintoreria Sec i Moll es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, els preus dels Serveis, així com a suspendre o cancel·lar la seva venda de forma temporal o definitiva.

4.1 Informació rellevant dels Serveis

Respecte d'això del que indica l'inici d'aquest apartat 4, la nostra Botiga Online compleix amb totes els requeriments legalment exigibles. Particularment, respecte de la informació disponible de cada Servei.

4.2 Recepció de peces

Pes mínim

Els serveis a pes, tenen un pes mínim:

Servei rentar i doblegar a pes 8 kg

Serveis hosteleria industrial 13 kg

 

No hi ha pes mínim en els serveis de Tintoreria o de planxa que es tarifen per unitats, ni en aquells que es tarifen pel volum de la borsa de recepció.

Recepció de les peces

Quan les comandes arriben a les nostres instal·lacions Tintoreria-sec i Moll proveeix als clients amb un albarà via correu electrònic que detalla totes les peces lliurades pels clients, el tipus de servei a realitzar i les incidències detectades en les peces en el moment de la recepció, cas de ser detectades.

Incidències

Si en el procés de recepció de les peces en les instal·lacions de Tintoreria Sec i Moll, es detecta la presència d'incidències, aquestes poden ocasionar:

1) Que el servei contractat no es pugui dur a terme, cas en el qual una vegada comunicat al client, se li retornarà l'import del servei, i es cobrarà només l'import de 6 € en concepte de transport de recollida i lliurament, independentment de que la comanda en origen, tingués un cost superior als 30 €.

Els 6 € no es cobraran si la peça amb incidència forma part d'una comanda major l'import segueix sent superior als 30 €.

2) Que el servei contractat, ho sigui per un import superior al contractat. En aquest cas s'espera a la comunicació de la incidència al client, la seva acceptació al servei i al sobrecost que suposa, i que haurà de liquidar sempre abans del lliurament de la comanda.

3) Que la incidència no suposi cap canvi en el preu del servei, cas en el qual s'espera una resposta de conformitat de part del client, abans d'executar el servei contractat.

 

Per a qualsevol comunicació i / o resposta a l'albarà de recollida que Tintoreria-sec i Moll envia via mail al client, per part d'aquest, pot simplement respondre al mail que rebi o bé trucar al telèfon que aparegui a la signatura del mateix.

 

Horaris de recollida, temps de lliurament,

Els horaris de recollida i lliurament són en general i llevat d'excepcions pactades amb algun dels punts de recollida en particular, els dies laborables de dilluns a divendres entre les 10 del matí i les 13 hores.

 

En general, els serveis que s'ofereixen a través de la botiga on line, tenen una durada de 48 hores, amb la qual cosa i en termes generals, es passa la taula següent:

recollida

Lliurament

 

Dilluns

Dimecres

Dimarts

Dijous

Dimecres

Divendres

Dijous

Dilluns

Divendres

Dimarts

 

Alguns tractaments requereixen de més temps, i el client serà informat si és el cas, del temps estimat de lliurament, en l'albarà de la recepció.

Lliurament de les peces

Un cop realitzat el servei contractat, Tintoreria-sec i Moll emetrà un albarà de lliurament que enviarà igual d¡que l'albarà de recollida, per mail al client.

Aquest albarà posarà al client en avís sobre la pròxima entrega de les seves peces.

S'hi reflectiran, si és el cas, les observacions oportunes per al client sobre el resultat del servei o de futurs cures que les peces requereixin.

Peces malmeses

Tintoreria Sec i Moll fa tot el possible per evitar danys a la roba. Els clients estan d'acord en no fer a Tintoreria-sec i Moll responsable dels danys resultants que inclou: botons, lluentons, agulles, joies de la roba, decoracions etc. A més, el client li treu la responsabilitat a Tintoreria-sec i Moll per qualsevol contracció o encongiment i / o decoloració de la roba, o qualsevol dany que es produeix durant la neteja d'un article d'acord amb la seva etiqueta de cura. D'altra banda, Tintoreria-sec i Moll no es fa responsable dels articles que es fan malbé a causa d'un defecte de fabricació o com a resultat de les instruccions de cura inadequats o il·legibles, així com els danys causats als elements especialment fràgils que poden requerir un processament especial o dels danys causats per l'abandó de clients, com ara articles deixats a les butxaques (bolígrafs, marcadors, etc.).

En el cas de dany, Tintoreria-sec i Moll atendrà totes les reclamacions. Els clients han d'informar dels danys dins de les 24 hores del lliurament dels articles. Totes les reclamacions han de ser presentades per escrit i lliurades a hola@secimoll.com. Quan es presenta una reclamació legítima, hi haurà un període de tractament de 10 a 15 dies laborals. Durant aquest període, Tintoreria-sec i Moll farà tot el possible per determinar amb rapidesa i precisió la causa del dany o de reparació de qualsevol dany que pogués existir. Els clients estan d'acord en què totes la roba sense etiqueta del fabricant adequadament intacta o visible NO seran coberts.

Peces extraviades

Tintoreria Sec i Moll compta amb un sistema complet de traçabilitat de les peces dels seus clients, per evitar la seva pèrdua. No obstant, si el client detectés que li falta una peça, ha de reportar-dins de les 24 hores següents al lliurament de la comanda.

La comunicació s'ha de fer donant resposta al mail de confirmació de la recepció, sobre el que hauria d'indicar-quina de les peces recollides en l'albarà, és la que falta.

Indemnitzacions

En el cas que Tintoreria-sec i Moll sigui responsable de la pèrdua, el dany o el deteriorament irreparable de la peça (imputable a una mala manipulació), indemnitzarà a l'usuari el valor de la peça segons factura, descomptant les següents quantitats com a valors màxims de desgast (referits a la data de la factura):

MENYS D'UN ANY 20% del valor de factura

ENTRE UN ANY I UN DIA A DOS ANYS 40% del valor de factura

ENTRE DOS ANYS I UN DIA A TRES ANYS 70% del valor de factura

MÉS DE TRES ANYS I FINS A CINC 75% del valor de factura

Excepcions

No són imputables al procés de neteja, els següents supòsits: taques indelebles, alteracions degudes a desgast o frecs (per exemple desgast de colls i punys), alteracions de color produïdes pel sol, encolats defectuosos o incompatibles amb els tractaments habituals de neteja, colors o estampacions no sòlides o alteracions tèrmiques, i tampoc taques prèviament manipulades pel client, així com botons, ornaments o aplicacions incompatibles amb els tractaments de neteja.

 

Tractaments de tenyit o el seu contrari decoloració de peces, estan exempts de garantia en qualsevol cas.

Accessoris i articles personals

Encara som molt curosos en el moment de fer-li seguiment a totes les peces involucrades en el procés de rentat, no ens farem responsables de pèrdues d'accessoris com ara joies, rellotges, diners en efectiu, bessons, cinturons, fermalls, cordons o qualsevol pèrdua de accessori que pogués haver estat en les peces.

Els clients han de buidar les butxaques de les seves peces i treure qualsevol tipus d'accessori que sigui independent de les mateixes. Tintoreria Sec i Moll no és responsable del dany que pugui sorgir en aquests accessoris deixats a les butxaques de les peces (llapis de llavis, bolígraf, goma de mastegar, etc.).

Tintoreria Sec i Moll demana als clients que no utilitzin bosses reutilitzables, bosses de vestits, maletes, penjadors personals o altres objectes de valor per al client per deixar les seves peces a la tintoreria. En el cas que rebem aquests articles intentarem tornar-los al client juntament amb la comanda, però en el cas de dany o pèrdua Tintoreria-sec i Moll no serà responsable.

4.3 Ús de codis promocionals

Tintoreria Sec i Moll pot oferir al Client, bé a través de les seves eines de Màrqueting, bé a través d'acords amb altres empreses o llocs web, la possibilitat d'utilitzar codis promocionals que podran ser introduïts a la pàgina de resum de l'cistella per l'usuari .

 Els descomptes que s'apliquin amb els codis promocionals podran ser de diferents tipus:

· Descompte aplicable a part de la comanda;

· Descompte aplicable a la totalitat de la comanda;

· Descompte amb o sense compra mínima exigida;

· Descompte en valor o descompte percentual;

· Etc.

Les condicions concretes de cada codi promocional seran les que apareguin associades a aquest, entenent si aquestes no estiguessin escrites, les condicions generals expressades en aquest punt.

Els Usuaris que facin ús de codis promocionals en el lloc web www.secimoll.com de tenir en compte que aquests poden no ser acumulables. Concretament, i a títol enunciatiu i no limitador, els codis del programa de "Convida un amic" no seran acumulables.

Tots els codis promocionals que Tintoreria-sec i Moll faciliti per validesa màxima d'un (1) mes a menys que s'especifiqui el contrari.

L'aplicació d'un codi promocional pot quedar supeditada a una compra per un import mínim determinat i de fet el més normal és que així sigui.

Els codis promocionals han de ser utilitzats en la seva totalitat en cada acte de compra, no podent-se acumular porcions dels mateixos a posteriors compres.

Tintoreria Sec i Moll es reserva el dret de cancel·lar els codis promocionals o vals descompte quan observi un ús fraudulent o indegut del sistema de generació d'aquests codis. Es considera ús fraudulent o indegut del sistema de codis promocionals, entre d'altres, l'enviament d'invitacions entre comptes de correu electrònic de la mateixa persona o l'ús de codis promocionals de la mateixa campanya en diferents comandes del mateix usuari o lliurar en la mateixa direcció postal, quan aquest ús estigui limitat a un codi per usuari. Així mateix, Tintoreria-sec i Moll es reserva el dret a anul·lar tots els codis promocionals associats als comptes sospitoses d'ús indegut del sistema de codis promocionals.

 

Es pot considerar també un ús fraudulent o indegut del sistema de descompte per codis promocionals fet d'usar un mateix compte de PayPal per a realitzar el pagament de més d'un (1) comanda fent ús del mateix codi promocional o codis promocionals d'invitacions amb el objectiu de autoconvidar, encara que es tracti d'usuaris registrats amb diferent compte de correu electrònic que comparteixin una mateixa adreça de lliurament.

De la mateixa manera es consideraria un ús fraudulent l'ús de diferents comptes de correu electrònic per a l'ús d'un mateix codi promocional creat i publicitat com un cupó vàlid per a una primera compra o d'un sol ús, i la compra vagi destinada a un mateix usuari i / o adreça postal de lliurament.

Les despeses d'enviament tindran un valor fix de 6 €, independentment de l'import total de la compra i dels descomptes aplicats.

 

5. PROCEDIMENT DE COMPRA I PAGAMENT

5.1 Registre Previ a la Contractació

Per realitzar una comanda a la Botiga Online és necessari en primer lloc que l'usuari tingui accés permès a algun dels punts físics de recollida concertats amb Tintorería-sec i Moll.

En segon lloc és necessari que l'Usuari es registri durant el procés de compra, indicant: nom, cognoms, correu electrònic, contrasenya, adreça fiscal, codi postal, ciutat, NIF, i telèfon fix o mòbil i que assenyali el punt de recollida / lliurament al qual es subscriu.

El registre és gratuït

 

El nom d'usuari i contrasenya són dades personals i intransferibles de cada usuari i han d'estar sota la custòdia del mateix, de manera que queda expressament prohibit comunicar-los o facilitar el seu ús a tercers.

Per tal d'evitar el seu coneixement per tercers, els Usuaris s'abstindran d'anotar aquestes claus en llibretes, carteres, papers, post-it, etc., sent preferible la seva memorització.

Si l'Usuari tingués indicis o certesa que una altra persona coneix les seves dades d'identificació i contrasenya, haurà de canviar la contrasenya, sol·licitant una nova a l'apartat "El meu compte", fent clic a "Les meves dades personals". Per la seva banda, Tintoreria Sec i Moll. es reserva la facultat de cancel·lar el registre en el cas que detecti una utilització fraudulenta d'aquest.

Tintoreria Sec i Moll li informa que tant la recollida de les seves dades com la visualització en el Lloc Web es transmetran mitjançant una connexió segura, encriptada i protegida segons protocol SSL (SecureSocketLayers).

5.2 Procediment de Compra

L'Usuari podrà realitzar les seves compres en línia les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana.

Un cop l'Usuari entra a la Botiga Online, apareixeran a la pantalla els Serveis disponibles, amb les seves característiques i els seus preus, ordenats per seccions i preus, en funció de les necessitats de l'Usuari. L'Usuari podrà anar afegint els serveis elegits fent clic al botó "Afegeix" situat a sota de cada producte. A la secció dreta de la pantalla "La meva cistella" podrà ser visualitzat per l'Usuari el contingut de la Comanda. Un cop finalitzat la Comanda, l'Usuari haurà de seleccionar l'opció "Comprar", visible sota de "La meva cistella". Finalment, l'Usuari ha de procedir al pagament de la seva compra, per a això haurà de seguir les instruccions que apareixen en pantalla, d'acord amb el que s'indica en el següent apartat 5.3.

S'informa al Client que el càrrec de la Comanda serà realitzat de manera efectiva a la targeta de crèdit o dèbit en el moment de l'acceptació de la compra.

5.3 Mitjans de pagament

Per procedir al pagament, l'Usuari haurà de seguir totes i cadascuna de les instruccions que apareixen en pantalla, podent-se utilitzar els mitjans de pagament que s'indiquin a la Botiga Online en cada moment.

 

En tot cas, en línia amb el que preveu l'apartat 4.2 anterior, l'ús de cupons o codis de descompte pot ser sotmès a condicions específiques, addicionals als que aquí s'estableix, pel seu contingut, producte al qual es refereixen, per la condició de qui els fa servir, etc., que seran en tot cas comunicades a l'Usuari durant el procés de compra i que hauran de ser complertes en la seva integritat per a l'ús del cupó o codi de descompte corresponent.

5.4 Confirmació Documental

A la finalització de la Comanda per part del Client, aquest podrà visualitzar en la pantalla del seu ordinador la comprovació de la contractació efectuada i el número de confirmació de la comanda.

Tintoreria Sec i Moll procedirà a remetre-justificació de la contractació efectuada, amb tots els seus termes a l'adreça de correu electrònic indicada, i en un termini no superior a vint (24) hores a comptar des de la finalització de la Comanda per part del Client.

5.5 Reclamacions

Per qualsevol queixa o reclamació l'usuari pot escriure ens per email a: hola@secimoll.com o trucar 937.680 796. El nostre horari d'atenció al client és de dilluns a divendres de 09.00 a 20.00hr (no festius).

6. LLIURAMENT I RECOLLIDA

6.1 Cobertura Geogràfica

La Botiga Online està disponible només quan s'associa a algun dels punts de recollida / lliurament que Tintoreria-sec i Moll té concertats, i que apareixen en forma de desplegablela primera vegada que un usuari es registra en ella.

Cas de voler concertar un punt de recollida al seu centre de treball, pot emplenar el formulari disponible http://www.secimoll.com/shop/contactenos

6.2 Calendari de lliurament o recollida

Les recollides de la roba a processar de les comandes en el punt de recollida al qual està subscrit facilitada pel Client es realitzaran de dilluns a divendres, al llarg del dia, excepte dies festius, tant nacionals, com autonòmics i locals, en un termini de 24 hores des que es va confirmar la Petició.

El lliurament en el mateix punt de recollida, de la roba un cop processada o bé aquella que es retorni sense processar com a causa d'alguna incidència que així ho obligui, es realitzarà en un termini màxim de 3 dies laborables, a comptar des del moment de la recepció del mateix a les instal·lacions físiques de Tintoreria Sec i Moll.

Tintoreria Sec i Moll es reserva el dret d'allargar el temps de lliurament d'una comanda per motiu d'una re manipulació necessària en el mateix, i sempre d’acord amb el client usuari, que serà informat a través de l'adreça de correu electrònic definida en el seu compte d'usuari.

6.3 Despeses d'enviament o Lliurament

Excepte en aquells supòsits en els quals hi hagi alguna promoció especial, les despeses d'enviament en qualsevol dels punts de recollida concertats, tindran un cost fix de 6 € per a compres inferiors a 30 €.

6.4 Forma de lliurament

La forma de lliurament serà al mateix punt on es va recollir la comanda després d'efectuar la compra, coincidint en tots els casos, amb un punt de recollida prèviament concertat.

Els riscos de pèrdua o deteriorament del producte es transfereixen al Client en el moment que aquest signa l'albarà de recepció.

En el supòsit d'absència del Client en el moment de lliurament de la Comanda, i segons el concertat amb les empreses que actuen com a punt de recollida i lliurament de comandes per als seus empleats, una persona assignada a aquest efecte per l'empresa, es farà càrrec de el lliurament de la comanda.

Si no existeix tal figura en l'empresa, i la comanda ha de ser retornat a Tintoreria Sec i Moll per a una nova i posterior lliurament del mateix, el Client haurà d'assumir els costos de lliurament novament, si existissin nous recàrrecs, i Tintoreria Sec i Moll no es fa responsable de la qualitat de l'acabat de la peça reentregada.

 

7. DESISTIMENT: POLÍTICA DE DEVOLUCIONS

Per a l'exercici d'aquest dret, el Client haurà d'enviar un correu electrònic a l'adreça de correu electrònic hola@secimoll.com, dins de les 24 hores següents a la realització de la comanda, perquè les seves peces li siguin retornades sense cap manipulació, en el mateix estat en què es van recollir.

Un cop realitzat el servei, i lliurada la comanda, no hi ha devolució possible.

D'acord amb la Llei de Consumidors i Usuaris, es recorden les excepcions al dret de desistiment que principalment poden resultar d'aplicació en el cas dels Productes: (i) el subministrament de béns que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa, i (ii) el subministrament de béns precintats que no siguin aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut o d'higiene i que hagin estat desprecintats després del lliurament.

 

8. RESPONSABILITATS I GARANTIES

L'usuari registrat o Client serà responsable de:

· Tots aquells actes que contravinguin el que disposa aquestes CGC, la llei, la moral, els costums generalment acceptats i l'ordre públic.

· Qualsevol acte que realitzés de manera diferent al que Tintoreria Sec i Moll a través de la Botiga Online, designés en les seves indicacions o instruccions sobre el funcionament i utilització dels Serveis i els resultats del mateix.

· La utilització que faci dels Serveis adquirits, exonerant a Tintoreria-sec i Moll de la responsabilitat derivada de qualsevol dany que pogués causar qualsevol utilització correcta o incorrecta dels Serveis.

· La certesa, exactitud, vigència i actualitat de les dades amb què omplís cada un dels formularis que Tintoreria Sec i Moll. requereix.

· Els danys i perjudicis directes o indirectes que li hagin estat causats per qualsevol tercer si l'usuari registrat o Client va perdre, va revelar, va descurar o, de qualsevol manera, va deixar per causes imputables a ell, que un tercer conegués les seves dades personals necessàries per a la adquisició dels Serveis.

· Els danys i perjudicis de tota naturalesa que Tintoreria-sec i Moll pugui patir com a conseqüència d'incompliment de qualsevol de les obligacions a què queda sotmès per aquestes CGC.

En cap cas Tintoreria-sec i Moll respondrà de:

· Els danys i perjudicis de qualsevol tipus que es poguessin causar als usuaris per la interrupció, terminació o disfunció de la Botiga Online, per causes no imputables a Tintoreria-sec i Moll

· El mal ús o tractament dels Serveis realitzat pel Client o per un tercer, no seguint el bon fer i el sentit comú que el tractament de la roba processada a través dels serveis contractats a la botiga on line requereix.

Les condicions de Garantia aplicable als Serveis es regeixen d'acord amb el que preveu la Llei de Consumidors i Usuaris, i en cas de garanties superiors a les legalment exigides, tal com s'indiqui en cada cas.

 

9. SERVEI D'ATENCIÓ AL CLIENT

Tintoreria Sec i Moll posa a la seva disposició un servei d'atenció al client per via electrònica a l'adreça hola@secimoll.com al qual es pot adreçar l'Usuari davant de qualsevol incidència que sorgeixi en el procés de contractació online.

 

10. LLEI I JURISDICCIÓ APLICABLE

Les condicions generals es regiran per la legislació espanyola comú, que serà d'aplicació en el no disposat en aquestes en matèria d'interpretació, validesa i execució.

Per a tota controvèrsia que pogués sorgir en la interpretació i aplicació de les presents Condicions Generals, tant Tintoreria-sec i Moll com els Usuaris o Clients, se sotmeten expressament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Vic amb renúncia al seu fur propi si n'hi ha.


Utilitzem Cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i proporcionar una millor experiència, més ràpida i més segura al nostre web. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús. close