1. POLÍTICA DE REEMBORSAMENT I CANCELACIONS

Per compres realitzades en línia:

Un cop realitzada la compra d’un dels nostres serveis en línia, no està permesa la cancel·lació o reemborsament de les quantitats efectuades en línia.. Arribat el cas, la gestió necessària s’haurà de realitzar a la botiga física.

Per compres a la botiga física:

El pagament del servei contractat és generalment previ a la realització del mateix.

El pagament avançat no eximeix el responsable de l’aplicació de cap de les garanties de servei que legalment està obligat a donar al client.

Si en algun cas el pagament s’ha fet només parcialment de manera anticipada, i resta pendent a la recollida de la comanda acabada, el client queda obligat a completar-lo independentment del resultat final, sempre que aquest s’ajusti a les condicions de servei en aquest document detallades.

Serveis de subscripció:

Si es realitza una subscripció mensual, el client pot cancel·lar aquesta un cop passats 12 mesos o múltiples, amb l’antelació suficient i complint amb les condicions recollides al contracte expressament signat a tal efecte.

Compres amb ús del servei aplaçat:

En aquest cas el client ha d’utilitzar-lo dintre del període establert, i no es pot canviar per un servei diferent, ni per cap altre moment més enllà de les dates descrites.

 

2. ACCÉS ALS SERVEIS DE SEC I MOLL

Els serveis de tintoreria tradicional, estan tarifats per unitat de peça.

Els serveis de bugaderia i de planxa, es compten a pes.

Els paquets de servei com ara els de la sèrie #Smart o #dedica’t temps, inclouen una tarifa especial de promoció, només aplicable a les característiques de servei de cada paquet en particular. Mai són bescanviables ni aplicables de forma parcial o en diverses vegades.

Els serveis a pes, tenen uns pesos mínims:

Servei rentar i doblar i planxar a pes, roba variada: 8 kg

Servei de planxa a pes: 1kg ( i es compta de mig quilo en mig quilo)

Serveis hosteleria industrial : 13 kg

No hi ha pes mínim en els serveis de Tintoreria o de planxa que es tarifen per unitats, ni en aquells que es tarifen pel volum de la bossa de recepció.

Característiques més concretes de cada servei, consultar al personal de botiga.

Alta de client:

La primera vegada es dóna d’alta el nou client. Les dades necesàries per fer-ho són el nom i cognoms, telèfon mòbil i eMail.

El client rep durant l’alta al eMail, i en compliment de la llei de protecció de dades, un correu que li informa de l’ús que l’empresa fa de les seves dades personals, junt amb un link a les condicions de servei de l’empresa.

Resguard:

Tota comanda de servei inclou el nom i cognoms del client, a més del detall de les peces de roba o el seu pes (segons servei contractat), les incidències detectades a la revisió ocular previa i un número de referència de la comanda, que serveix per localitzar-la durant el procés i a l’hora de l’entrega al client.

El client pot demanar el resguard en paper, o via mail.

Aquest resguard no és una factura, no té valor contable. Si el client necessita factura, cal que la demani i se li enviarà a final de mes.

A l’hora de recollir la comanda, el client ho pot fer amb el resguard en paper, o mostrant el whatsapp de seguiment de comanda que ha rebut quan la comanda és a punt per ser recollida.

L’empresa no té permès entregar cap comanda sense verificar amb resguard en paper o whatsapp, el tàndem comanda-client.

 

3. TRACTAMENT DE LES PECES DE ROBA

Recepció de peces de roba:

En presència del client

Durant la recepció de la peça es fa una inspecció ocular per avaluar el seu estat davant del client.

Tot allò sobre l’estat de la peça que es detecti en aquest moment és valorat amb el client, a qui s’aconsella sobre el millor tractament viable per cada cas.

Algun tipus d’incidència concret pot aconsellar no garantir l’èxit del tractament necessari, cas en que de tirar endavant, el client assumeix la responsabilitat del tractament malgrat el resultat final.

En aquest cas s’indica al tiquet que la peça de roba és “sense garantia”, i el client pagarà per la realització del servei independentment del resultat final, i l’empresa no assumirà cap responsabilitat sobre el resultat del tractament.

A la inspecció ocular es revela el que es veu, però no podem assegurar que es vegi tot el que la peça ja porta abans d’entrar al cicle del servei de l’empresa.

Abans de l’inici del tractament

Si en el procés de recepció de les peces a les instal·lacions de Tintoreria Sec i Moll ja sense la presència del client, es detecta la presència d’incidències, aquestes es comuniquen al client abans d’iniciar el servei, i poden ocasionar:

1) Que el servei contractat no es pugui dur a terme, cas en el qual una vegada comunicat al client, se li retornarà l’import pagat pel servei.

2) Que el servei contractat, ho sigui per un import diferent al contractat. En aquest cas s’espera a la comunicació de la incidència al client, la seva acceptació al servei i al sobrecost que suposa, que haurà de liquidar sempre abans del lliurament de la comanda. Si el cost és més barat que el pagat, se li farà l’abonament de la diferència en el moment del lliurament de la comanda.

3) Que la incidència no suposi cap canvi en el preu del servei, cas en el qual s’espera una resposta de conformitat de part del client, abans d’executar el servei contractat.

Repeticions

En alguns casos, la repetició d’algun tractament pot derivar en un sobrecost.

Si ha de ser el cas, rep el tractament d’incidència, i abans de fer res es comunicacrà al client i se’n esperarà la seva aprovació.

 

4. GARANTIES I RECLAMACIONS

L’empresa assumeix qualsevol desperfecte atribuible al procés de rentat i/o planxat, que causés a les peces de roba del client.

L’empresa es fa responsable de Si en algun cas hi ha mala praxis, negligència o oblit, l’empresa atendrà reclamacions i les compensarà.

La relació de l’empresa amb els clients es basa en la confiància mútua entre persones. Per això l’empresa assumeix els seus errors alhora que espera que els clients no en facin abús atribuint a l’empresa desperfectes no imputables a la seva feina.

Excepcions a la garantia

No són imputables al procés de neteja, els següents supòsits: taques indelebles, alteracions degudes a desgast o frecs (per exemple desgast de colls i punys), alteracions de color produïdes pel sol, encolats defectuosos o incompatibles amb els tractaments habituals de neteja, colors o estampacions no sòlides o alteracions tèrmiques, desperfectes latents al teixit i visibles un cop rentat (per exemple, derivats de la humitat, arnes, foc, fils tallats, etc), i tampoc taques prèviament manipulades pel client, així com danys en botons, ornaments o aplicacions incompatibles amb els tractaments necessaris per la neteja.

Tractaments de tenyit o el seu contrari decoloració de peces, estan exempts de garantia en qualsevol cas.

L’empresa no es pot fer responsable dels objectes personals oblidats a les butxaques de les peces de roba.

L’Etiqueta amb que el fabricant està obligat a dotar cada peça de roba, és una referència clara per la feina de la tintoreria. Per això l’empresa no pot ser responsable de cap contracció o encongiment i/o decoloració de la roba, o qualsevol dany que es produeix durant la neteja d’un article si aquest s’ha tractat d’acord a les especificacions de la seva etiqueta de cura.

D’altra banda, Tintoreria Sec i Moll no es fa responsable dels articles que es fan malbé a causa d’un defecte de fabricació o com a resultat de les instruccions de cura inadequats o il·legibles.

Desperfectes en peces de roba sense etiqueta del fabricant adequadament visible, o amb etiquetes equívoques o volgudament o involuntaria, falsejades, NO seran coberts.

Peces extraviades

Tintoreria Sec i Moll compta amb un sistema complet de traçabilitat de les peces dels seus clients, per evitar la seva pèrdua. No obstant, si el client detectés que li falta una peça, ha de reportar-ho dins de les 24 hores següents al lliurament de la comanda.

La comunicació s’ha de fer per les vies establertes: mail, telèfon o en persona a la nostra tintoreria.

En el cas que Tintoreria Sec i Moll sigui responsable de la pèrdua, indemnitzarà a l’usuari seguint el mateix criteri que per una peça malmesa.

 

Reclamacions i compensacions:

En el cas de dany, Tintoreria Sec i Moll atendrà totes les reclamacions. Els clients han d’informar dels danys dins de les 24 hores del lliurament dels articles. Totes les reclamacions han de ser presentades per escrit i lliurades a .

Quan es presenta una reclamació legítima, hi haurà un període de tractament de 10 a 15 dies laborables. Durant aquest període, Tintoreria-sec i Moll farà tot el possible per determinar amb rapidesa i precisió la causa del dany o de reparació de qualsevol dany que pogués existir.

Sempre que Tintoreria Sec i Moll sigui responsable del dany, indemnitzarà a l’usuari el valor de la peça segons factura, descomptant les següents quantitats com a valors de desgast (referits a la data de la factura de compra de la peça):

MENYS D’UN ANY 20% del valor de factura

ENTRE UN ANY I UN DIA A DOS ANYS 40% del valor de factura

ENTRE DOS ANYS I UN DIA A TRES ANYS 70% del valor de factura

MÉS DE TRES ANYS I FINS A CINC 75% del valor de factura

5. LA NOSTRA APOSTA ECO

Des de mitjans de 2020, i en la nostra cursa per reduir l’ús de plàstics, hem implantat un sistema d’entrega de roba amb fundes de cotó reciclat, TNT, i capses de cartró. L’ús d’aquestes eines és un compromís mutu client- empresa, i s’espera que siguin reutilitzats. En la primera entrega de qualsevol d’aquests materials, l’empresa cobra simbòlicament al client, i no ho farà més mentre es reutilitzi el material.