Política de Confidencialitat i Protecció de Dades

STAY CLEAN STAY SAFE, SLU està compromesa amb la deguda diligència i compliment de la normativa de protecció de dades.

A continuació, s’exposa la informació detallada sobre la política de confidencialitat i protecció de dades de caràcter personal en compliment del que disposa l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 , relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (Reglament General de Protecció de Dades o RGPD). Dades del Responsable del Tractament i de contacte del Responsable / Delegat de Protecció de Dades (RPD / DPD):

Identitat: Elisabet Salvadó Feliu
Adreça / Carrer Mataró, 10 08500 Vic.
Telèfon: 937680796
E-mail:
Dades de contacte del RPD / DPD:

 

Finalitats del tractament

L’Entitat tractarà la informació que ens proporcionen les persones interessades amb les finalitats següents:

Gestionar la seva atenció i la gestió i realització dels serveis / productes contractats. Gestionar qualsevol tipus de sol·licitud, suggeriment o petició sobre els nostres serveis professionals que ens formulin les persones interessades. Comunicacions informatives i comercials: tractament de les vostres dades amb la finalitat d’informar-vos sobre activitats, articles d’interès i informació general relacionats amb la nostra activitat i els serveis / productes contractats.

Gestionar dades aportades pels candidats a un lloc de treball a través del Currículum Vitae (CV) amb la finalitat de procés de selecció i reclutament. Per al bon fi i desenvolupament de la seva atenció i gestió de les finalitats anteriors, el titular consenteix el tractament de les seves dades per als fins anteriors, tot això sota el compliment més estricte de la normativa de protecció de dades i la política que li estem detallant . En qualsevol moment podreu exercitar els vostres drets (veure apartat específic).

 

Criteris de conservació de les dades

Gestió de serveis / productes contractats amb l’Entitat: les dades de caràcter personal aportades als contractes, ofertes i/o proposta de serveis, així com les de la resta de persones la intervenció de les quals sigui necessària, seran conservades durant el temps que estiguin vigents els serveis contractats. Al finalitzar la prestació del servei/s contractat/s, les dades de caràcter personal seran conservades en els supòsits que es puguin derivar responsabilitats amb l’Entitat i/o en compliment d’altres marcs normatius que siguin aplicables a l’Entitat o d’una norma amb rang de llei que exigeixi a la conservació d’aquests. Les dades de caràcter personal es mantindran de manera que permetin la identificació i l’exercici dels drets dels afectats i, sota les mesures tècniques jurídiques i organitzatives que siguin necessàries per garantir-ne la confidencialitat i la integritat.

Gestió Currículum Vitae: l’Entitat, com a norma, conserva el Currículum Vitae pel termini màxim d’un any; conclòs aquest termini, es procedirà automàticament a la seva destrucció, en compliment del principi de qualitat de la dada.

Altres: la resta de dades i informació aportada per l’usuari per qualsevol mesurat, seran conservades durant el temps que sigui necessari per complir la finalitat per a la qual van ser recollides.

 

Legitimació

El marc de prestació i/o contractació de serveis/productes amb l’Entitat.La base legal que habilita l’Entitat per poder tractar les dades de caràcter personal dels usuaris, clients, clients potencials en virtut dels títols següents:

El consentiment de les persones interessades per a la tramitació i la gestió de qualsevol sol·licitud d’informació o consulta sobre els nostres serveis i productes.
El Consentiment prestat pels candidats a lloc de treball amb fins de selecció i reclutament.
L’interès legítim per remetre-li comunicacions informatives, comercials i/o ofertes promocionals relacionades amb l’activitat de l’Entitat i els serveis/productes contractats a través de correu electrònic o qualsevol altre mitjà.

 

Destinataris

No se cedeixen dades de caràcter personal a tercers, llevat de disposició legal.

 

Procedència

Les dades de caràcter personal s’obtenen directament de les persones interessades.

 

Drets

Dret d’accés, rectificació i supressió: les persones interessades tenen dret a obtenir confirmació sobre si a l’entitat estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides.

Dret a la Limitació i Oposició: en determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i, per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. L’Entitat deixarà de tractar les dades en aquest supòsit, tret de motius legítims imperiosos, o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

 

Atenció i suport

Les persones interessades podran comunicar a l’Entitat qualsevol dubte sobre el tractament de les vostres dades de caràcter personal o interpretació de la nostra política, contactant amb el Responsable de Protecció de Dades (RPD) a la direcció, del mateix indicada a l’inici de la present política.

 

Base normativa

RGPD Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril del 2016 relatiu a la Protecció de les persones físiques.
LOPD Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, el Reglament de desenvolupament de la LOPD.
LSSI Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic.